Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo

Radio Wisata STIPRAM

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI STiPRAM YOGYAKARTA

 

Ketua                            Wakil Ketua

Suhendroyono,SH.,MM.,M.Par  Dra. Damiasih,MM.,M.Par


Kaprodi S1 Hospitality          Kemahasiswaan

Moch.Nur Syamsu,S.Pt.,M.Par  Syawal Sudiro,SE.,MM.,M.Par

Kaprodi D3 Perhotelan           Kepala BAUK

Isdarmanto,SE.,MM.,M.Par        Drs.Suyitno,MM

LPPM

Dr. Nicolaus Got,M.Hum


Staff BAUK                   UPT                      Administrasi

Dwiyono Rudi S,SE.,MM.,M.Par - Ign. Haryanto,SE.,M.Par - Syaifullah,S.Ag.,M.Par